(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI

Kako lahko starši pomagate doma?
 • Opazujte otroka pri šolskem delu.
 • Zagotovite mu miren prostor.
 • Namenite del dneva samo njemu.
 • Nudite mu oporo pri utrjevanju znanja in organizaciji dela.
 • Svoja opažanja posredujte šoli.

Kako lahko pomaga šola?

S PETSTOPENJSKIM MODELOM POMOČI

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju
Na prvi stopnji pomoč nudi učitelj, ki otroka uči in prvi prepozna učne težave pri učencih.
Učitelj učenca podrobneje opazuje, nudi dodatno razlago, omogoči sedenje v bližini učitelja, predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka …

2. Pomoč šolske svetovalne službe
Če otroku pomoč učitelja ne zadošča, se v proces pomoči vključi šolska svetovalna služba (psiholog, pedagog, specialni pedagog, socialni pedagog in/ali socialni delavec).
Šolska svetovalna delavka spremlja otrokov napredek ter sodeluje z učiteljem in starši pri oblikovanju programa pomoči.

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč
Kadar so težave kljub pomoči učitelja in svetovalne službe še vedno prisotne, se lahko otroka vključi v dodatno individualno ali skupinsko pomoč (ISP).
Izvaja jo učitelj ali drug strokovni delavec, ki ugotavlja in oceni učenčeve ovire in posebne potrebe.

4. Mnenje in pomoč zunanje ustanove
Če pomoč na dosedanjih stopnjah ne zadostuje, pregledajo otroka strokovnjaki zunanjih ustanov (svetovalni center, zdravstvena mentalno-higienska služba ipd.). Ti podajo mnenje o vrsti in obsegu otrokovih težav.
Starši tako poleg mnenja šole dobijo dodatno strokovno mnenje, ki jim pomaga pri odločitvi o vključitvi svojega otroka v postopek usmerjanja.

5. Postopek usmerjanja (pridobitev odločbe) in usmeritev v  t. i. “program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP)”
Starši sprožijo postopek usmerjanja tako, da vložijo vlogo – izpolnijo obrazec “Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja”. Ob tem predložijo tudi vso potrebno dokumentacijo, med drugim strokovno poročilo, ki so ga prejeli s strani zunanje ustanove, kjer je bilo izvedeno diagnostično ocenjevanje. Pri tem jim pomaga šolska svetovalna delavka.
Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na podlagi dokumentacije in morebitnih dodatnih pregledov pripravi strokovno mnenje. V njem je opredeljen profil izvajalca (specialni pedagog, socialni pedagog, logoped …) in število ur dodatne strokovne pomoči, ki jo mora organizirati oz. zagotoviti šola.
Zavod RS za šolstvo izda odločbo, na osnovi katere se dodatna strokovna pomoč prične izvajati.
Starši so pred vsako vključitvijo, v katero od oblik pomoči, natančno obveščeni in svoje strinjanje potrdijo s podpisom soglasja.

Za podrobno razlago posameznega koraka ali celotnega modela pomoči lahko vprašate svetovalno delavko.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • slepi in slabovidni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter
 • otroci z avtističnimi motnjami.

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tej skupini otrok omogoča izobraževanje v redni osnovni šoli pod pogojem, da ti z dodatno strokovno pomočjo in prilagojenim programom dela dosegajo vsaj minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu.

 

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM DELA

Za učenca s posebnimi potrebami se na osnovi odločbe o usmeritvi (izda jo zavod za šolstvo po zaključenem postopku usmerjanja) izdela individualiziran program dela, kjer so natančneje opredeljena področja pomoči, cilji in prilagoditve. Individualiziran program dela oblikuje strokovna skupina, ki jo za posameznega učenca z odločbo o usmeritvi skliče ravnatelj šole. Pri pripravi in spremljanju individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka in po svojih zmožnostih tudi otrok sam. Strokovna skupina skrbi prav tako za realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa dela.

 

Starši otrok s posebnimi potrebami so o postopku usmerjanja oz. vseh podrobnostih na področju dela z otroki s posebnimi potrebami natančno seznanjeni na individualnem pogovoru s svetovalno delavko.

Če imajo vprašanja v zvezi s tem, lahko kadarkoli kontaktirajo svetovalno delavko.

 

(Skupno število obiskov: 67 , današnji obisk: 1)
Dostopnost