(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

VPIS V 1. RAZRED

Vpis novincev v 1. razred poteka v svetovalni službi meseca februarja.

Obvestilo o vpisu je objavljeno na spletni strani šole, vabilo na vpis objavimo tudi v vrtcu Deskle. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka prejmete starši potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis

Starši vpišejo v 1. razred otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu, ko bodo začeli šolanje, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja med šolskim letom v 1. razredu

Otroku se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma šolske svetovalne službe ter zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije. Imenuje jo ravnatelj, sestavljajo pa jo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Starši, ki želijo odložiti šolanje svojemu otroku za eno leto, ob vpisu oddajo predlog za odložitev šolanja.

Šolski okoliš

Starši vpišete otroka v 1. razred v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.  

Seznam otrok iz šolskega okoliša si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Prepis v drugo osnovno šolo (izven šolskega okoliša)

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želijo otroka vpisati v drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), bivališče pa imajo v šolskem okolišu naše šole, vpišejo otroka v OŠ Deskle.  Ob vpisu sporočijo svetovalni delavki, da bodo dali vlogo za prepis v drugo osnovno šolo.

V izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovijo pisno vlogo, v kateri  navedejo razloge za prešolanje.

Prepis na OŠ Deskle iz drugega šolskega okoliša

Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati otroka na OŠ Deskle, stalno ali začasno bivališče pa imajo drugod.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo vpisati otroka.

(Skupno število obiskov: 159 , današnji obisk: 1)
Dostopnost