(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE DESKLE

Na podlagi 60. d člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) je na predlog ravnatelja, po predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega zbora in Sveta staršev Osnovne šole Deskle, Svet zavoda Osnovne šole Deskle dne 29. 9. 2022 sprejel naslednji

 

VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE DESKLE

 

 

Vzgojni načrt izhaja iz ciljev osnovne šole (Zakon o osnovni šoli, 2. člen) in je dokument, v katerem je zapisan načrt uresničevanja družbeno sprejetih vrednot, še posebej tistih, na katerih temelji vizija šole.

 

Vizija šole:

Učence želimo vzgojiti in izobraziti v odgovorne državljane, ki bodo imeli spoštljiv odnos do vsakega posameznika in bodo aktivno sodelovali pri oblikovanju kulture sobivanja v lokalnem in širšem prostoru.

 

Iz vizije izhajajo vrednote, ki jim bomo na šoli v naslednjem obdobju posvetili več pozornosti:

 • spoštovanje,
 • odgovornost,
 • poštenost,
 • delovne navade.

 

Ob iskanju priložnosti za razvoj omenjenih vrednot pri naših učencih se bomo opirali na naslednja načela vzgojnega delovanja:

 • Pozitivna pričakovanja: zavedamo se, da vsak lahko napreduje.
 • Pozornost in skrb: spremljamo učni napredek in vedenje vsakega posameznika, poleg tega nas zanima njegovo počutje, razpoloženje, pripravljenost za učno delo in sodelovanje, še posebej pa smo pozorni ob morebitnih kriznih situacijah in drugih večjih življenjskih spremembah.
 • Ustrezna povratna sporočila: s povratnimi sporočili otrokom povemo, kaj delajo prav in kaj narobe in jim s tem pomagamo usmerjati vedenje v skladu s pravili in dogovori v skupnosti. Povratna sporočila učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole so podlaga za ponotranjenje veljavnih družbenih norm.
 • Jasna in transparentna pravila: pravila, ki veljajo na šoli, morajo biti razumljiva vsem učencem, hkrati pa napisana v obliki, ki je dostopna vsem učencem in staršem.
 • Aktivna soudeležba učencev in staršev: učenci in starši so seznanjeni z načrtom šolskih in obšolskih dejavnosti in imajo možnost podajanja mnenja in predlogov.
 • Doslednost: vsa vzgojna načela in postopke izvajamo dosledno, s čimer ustvarjamo varno in predvidljivo psihosocialno okolje.

 

Zavedamo se pomena sodelovanja šole s starši, zato bomo temu sledili na naslednje načine:

 • pogovorne ure in roditeljski sestanki,
 • razgovor s šolsko svetovalno delavko in ravnateljem,
 • delavnice in predavanja za starše,
 • vključevanje staršev v različne dejavnosti šole,
 • svet staršev,
 • svet zavoda,
 • možnost dogovora za sestanek z učiteljem ali razrednikom tudi izven rednih pogovornih ur.

 

Zaradi boljšega sprotnega in konkretnega reševanja nesporazumov starši svoje pripombe glede izvajanja pouka posredujejo po načelu postopnosti – najprej učitelju, ki v razredu poučuje, nato razredniku in šele potem ravnatelju.

 

VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE

Za lažje in boljše podpiranje razvoja izbranih vrednot bomo na šoli izvajali naslednje vzgojne dejavnosti:

 

 • preventivne in proaktivne dejavnosti

Prednost namenjamo sledečemu:

 • razvijanje ugodne socialne klime – izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje sodelovanje učencev, delavcev šole, staršev in lokalne skupnosti,
 • razvijanje delovnih navad,
 • oblikovanje razrednih pravil,
 • tematske razredne ure,
 • izvajanje dejavnosti s področja odgovornosti in spoštovanja,
 • zbiranje podatkov o okoliščinah, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi.

 

 • svetovanje in usmerjanje

Razredniki, učitelji ali svetovalni delavec nudijo učencem pomoč, jim svetujejo oz. jih usmerjajo glede na potrebe (individualno, skupinsko, znotraj razredne ure). V primeru večjih težav strokovni delavec starše napoti po pomoč v zunanje institucije.

 

 • vzgojne postopke in ukrepe

Učenec za svoje delo in dosežke lahko prejme: pohvalo, priznanje, knjižno ali praktično nagrado.

 

Pohvala:

 • za pomoč sošolcem, prispevek k pozitivni razredni klimi, angažiranje pri zbiralnih akcijah, odnos do sošolcev in delavcev šole ipd.

 

Priznanje:

 • za dosežke na učnem področju v posameznem razredu
 • za dosežke na učnem področju v vseh letih šolanja
 • za dosežke na športnem ali kulturnem področju
 • za doprinos k ugledu šole

 

Nagrada oz. nagradni izlet:

 • za dosežke na učnem področju v vseh letih šolanja
 • za opravljeno bralno značko v vseh letih šolanja
 • za sodelovanje v pevskem zboru v vseh letih šolanja
 • za doseženo zlato priznanje na tekmovanju iz znanja
 • za športne ali kulturne dosežke na državnem nivoju

 

Vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil so zapisani v Pravilih šolskega reda OŠ Deskle.

 

Vzgojne postopke in ukrepe strokovni delavci izrekajo in izvajajo po strokovni presoji na osnovi Zakona o osnovni šoli in Pravil šolskega reda Osnovne šole Deskle.

 

Vzgojni načrt so oblikovali strokovni delavci šole v sodelovanju s starši in učenci.

 

Vzgojni načrt Osnovne šole Deskle prične veljati 1. 10. 2022.

 

 

ravnateljica OŠ Deskle                                                      

mag. Ana Košuta Skok            

 

 predsednica Sveta zavoda OŠ Deskle                                                                       

mag. Andreja Jeklin 

 

 

Deskle, 30. 9. 2022

Številka: 007-1/2022/4

 

(Skupno število obiskov: 58 , današnji obisk: 1)
Dostopnost