(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovne šole Deskle vsebujejo:

 1. natančnejšo opredelitev dolžnosti in odgovornosti učencev;
 2. načine zagotavljanja varnosti;
 3. pravila obnašanja in ravnanja;
 4. določitev vzgojnih ukrepov za posamezne kršitve pravil;
 5. organiziranost učencev;
 6. opravičevanje odsotnosti;
 7. sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA

so tesno povezane z njegovimi pravicami in s tem tudi s pravicami učencev in delavcev šole:

Zato želimo, da učenec naše šole:

 • spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti ter da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri učenju in delu;
 • v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole. Prav tako varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev šole ter je namerno ne poškoduje;
 • v prostorih šole in na šolskih površinah ravna v skladu s temi pravili in hišnim redom;
 • redno in točno obiskuje pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela;
 • prihaja v šolo nenaličen, primerno oblečen in urejen ter je v šolskih prostorih preobut v šolske copate;
 • v telovadnici obvezno uporablja čiste nedrseče copate.

NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

 • Šola upošteva pravila za zagotavljanje varnosti pri pouku in drugih šolskih dejavnostih (KD, ŠD, ND, TD, ŠVN) v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
 • Učitelji opravljajo varstva in dežurstva po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski šole. Dežurni učenec vestno opravlja naloge, ki so opredeljene v hišnem redu.
 • Pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja sodelujejo vsi učenci in učitelji. Šola po potrebi sodeluje s policijo, centrom za socialno delo in zdravstvenim domom.
 • V skladu z zakonodajo je v šolskih prostorih in šolskem okolišu prepovedano posedovanje in uporaba nedovoljenih substanc (tobak, alkohol, druga psihoaktivna sredstva …) in pirotehničnih sredstev.
 • V šolo je prepovedano prinašanje tudi drugih nevarnih predmetov (ostri predmeti, verige, okovane zapestnice …), ki lahko ogrožajo zdravje in varnost učencev in delavcev šole.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

 • V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo s pozdravi: dobro jutro, dober dan, dober večer, na svidenje.
 • Medosebni odnosi na šoli med vsemi udeleženci – zaposlenimi, učenci, starši in drugimi obiskovalci – so vljudni, spoštljivi in strpni.
 • Preden vstopimo v prostor (pisarno, učilnico, kabinet, zbornico), potrkamo.
 • V času pouka in drugih šolskih dejavnosti ni dovoljena uporaba mobitela in drugih elektronskih naprav brez dovoljenja učitelja.
 • Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. S kolesi prihajajo v šolo le učenci, ki imajo opravljen kolesarski izpit.
 • Učenci kolesa puščajo na za to določenih mestih.
 • Ostalih prevoznih sredstev (rolke, skiroji, rolerji, kotalke) ni dovoljeno hraniti v šolski stavbi.
 • Če učenci pouk zamudijo, so se dožlni opravičiti.
 • Učenci, ki imajo proste ure v času pouka, počakajo na naslednjo uro v prostorih šole v prisotnosti za to določenega učitelja.
 • Petminutni odmori so namenjeni zamenjavi učilnic in pripravi na pouk. Učenci počakajo učitelja pred učilnico.
 • Menjava razredov poteka mirno. Učenci hodijo po svoji desni strani, da ne prihaja do nepotrebnega prerivanja.
 • Med poukom učenci razreda ne zapuščajo, biološke potrebe opravijo pred poukom, med poukom pa samo v nujnih (zdravstvenih) primerih v dogovoru z učiteljem.
 • Zaradi varnosti in odgovornisti šole učenci v času pouka ne zapuščajo šolskih prostorov. V primeru izrednega odhoda od pouka ali iz OPB odidejo v spremstvu staršev ali z njihovim dovoljenjem. V primeru zdravstvenih težav učenca obvesti starše tajnica.
 • Učenci po pouku/kosilu odidejo domov, razen učencev v OPB. Učenci vozači se po pouku/kosilu javijo dežurnemu učitelju in na dogovorjenem mestu počakajo na odhod domov.
 • Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti pod vodstvom mentorja, ki ni zaposlen na šoli, lahko vstopijo v šolo 5 min pred začetkom dejavnosti pod vodstvom mentorja.
 • V telovadnici se smejo učenci zadrževati le, če imajo uro športa ali drugo športno dejavnost pod vodstvom mentorja.
 • Učenci spoštujejo šolsko lastnino, lastnino drugih in svojo lastno ter skrbijo, da ostane nepoškodovana. V primeru, da opazijo škodo, okvaro ali krajo, obvestijo zaposlenega na šoli.
 • Vsi, ki nam je šola delovno in učno okolje, skrbimo za urejenost in čistočo vseh prostorov na šoli. Varčujemo z električno energijo, vodo, toaletnim papirjem in brisačkami.
 • Nesporazumi se rešujejo strpno in pošteno. Najprej poskušajo učenci sami rešiti spor. Če jim to ne uspe, poiščejo pomoč učitelja ali svetovalne delavke.
 • V času kosil lahko gredo v jedilnico le učenci, ki kosijo na šoli, in sicer s svojo kodirno kartico.
 • Učenec počaka na kosilo v vrsti brez prerivanja. Torbo odloži pred jedilnico.
 • Pri jedi se učenec obnaša kulturno: govori tiho, ne ovira drugih pri jedi, pobere hrano, ki mu pade na tla.
 • Po končanem kosilu odnese učenec svoj pladenj s priborom in ostanki hrane na odlagalno polico.
 • Hrano in pijačo je prepovedano odnašati iz jedilnice.
 • Učenec lahko v šolskem letu brez posledic kodirno kartico pozabi največ trikrat. Ko otrok četrtič pozabi kodirno kartico, h kosilu ne more pristopiti. Izgubljeno ali poškodovano kartico starši naročijo v tajništvu šole.

VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

V pravilih šolskega reda so natančneje opisani vzgojni postopki in ukrepi, ki smo jih za naše vzgojno delovanje opredelili že v vzgojnem načrtu.

Ob kršitvah dogovorjenih pravic/dolžnosti in obveznosti strokovni delavci šole upoštevamo postopnost, razen v primerih, ko gre za zelo hude kršitve (npr.: fizično nasilje, kraja, načrtno uničevanje lastnine ipd.).

Postopnost običajno poteka po naslednjih korakih:

 • ustno opozorilo;
 • pogovor z učencem (učitelj, razrednik, svetovalna delavka, ravnatelj);
 • pogovor z učenci in starši ter seznanitev s konkretnimi posledicami kršitve (učitelj, razrednik, svetovalna delavka, ravnatelj).

Učenec za svoje delo in dosežke lahko prejme: pohvalo, priznanje, knjižno ali praktično nagrado. Učitelji, mentorji ali ravnatelj izrečejo ali podelijo pohvalo, priznanje ali nagrado.

 1. Pohvale se podelijo za sodelovanje in dolgotrajnejše prizadevno delo.
 2. Priznanja se podelijo za izjemne dosežke.
 3. Nagrade (knjižne, praktične) podeli organizator ali mentor dejavnosti.

V primerih, ko učenec, ki krši pravila, ne izkoristi priložnosti, ki mu jih nudijo strokovni delavci v procesu privajanja in sprejemanja dogovorjenih pravil, se po strokovni presoji lahko uporabijo še drugi vzgojni ukrepi.

 • Učencu, ki pri pouku uporablja mobitel in druge elektronske naprave za nedovoljene namene (npr.: telefoniranje, uporaba podatkov s spleta pri ocenjevanju, nedovoljeno snemanje in objava na spletu ipd.), se le-ta odvzame, izroči ravnatelju in obvesti starše. Telefon ali drugo elektronsko napravo ravnatelj hrani v kovinski omari. Zasežene predmete prevzamejo starši.
 • Učenec, ki pride v šolo naličen, se mora umiti, neprimerno oblečen pa mora obleči šolsko majico, ki jo dobi v tajništvu šole.
 • Ukinitev pridobljenih statusov, ugodnosti, ki jih šola nudi učencem izven predpisanih dejavnosti in standardov (v skladu z 51. členom ZOsn).
 • Učenec, ki krši pravila v jedilnici in ne upošteva ustnih opozoril, mora na zahtevo dežurnega učitelja zapustiti jedilnico. Obrok se učencu zaračuna. Razrednik opravi razgovor s starši in učencem, dogovorijo se o posledicah, če se bodo te kršitve še ponavljale. V dogovoru določijo rok za preverjanje. Če se kršitve ponavljajo, razrednik pripravi predlog vzgojnega ukrepa: 1-tedenska prepoved koriščenja kosila, ki se lahko tudi ponovi, če učenec še vedno grobo krši dogovorjena pravila obnašanja in ravnanja. O začetku veljavnosti ukrepa razrednik obvesti starše. Skrb za odjavo in ponovno prijavo na kosilo nosijo starši učenca.
 • Razrednik ali učitelj v oddelku, svetovalna delavka, ravnatelj lahko v soglasju s starši zadržijo učenca na razgovoru tudi po pouku. Razrednik takoj obvesti starše o zadržanju in razlogih zanj.
 • Učencu, ki večkrat krši pravila šolskega reda, se lahko dodeli opravljanje javnih del v šolskem okolišu, ki so smiselno povezana s kršitvijo (npr. dela v jedilnici, čiščenje in urejanje okolice šole, pospravljanje učilnic po končanem pouku …).
 • Za učenca, ki pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šola v naravi…), šola organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni program v šoli. O tej možnosti razrednik že ob kršitvah seznani učenca in starše ter tako nudi učencu možnost odločitve za ravnanje v skladu z dogovorjenimi pravili.
 • Strokovni delavec lahko učenca, ki s svojim vedenjem krati pravico drugih do nemotenega učnega procesa, po neupoštevanih opozorilih začasno odstrani od pouka in ga umakne v drug prostor, kjer učenec opravlja delo pod nadzorom drugega strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. Učenec v tem času opravlja naloge, katere določi učitelj, ki je učenca iz razreda umaknil. Z njim opravi še isti dan razgovor, pregleda opravljeno delo in po potrebi pripravi načrt nadaljnjega dela.
 • Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v skladu s 60. f členom Zakona o osnovni šoli, kadar učiteljski zbor presodi, da bo imel tak ukrep na učenčevo nadaljnje vedenje pozitiven vpliv. Po strokovni presoji se lahko učencu poleg vzgojnega opomina določi še kak drug ukrep. Izrekanje vzgojnih opominov ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11,40/2012-ZUJF). Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualiziran vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, ki jih bo izvajala v nadaljevanju. Šola po izrečenem 2. vzgojnem opominu starše opozori na možnost prešolanja, po izrečenem 3. opominu pa se lahko učenca prešola na drugo šolo brez soglasja staršev (54. člen Zakona o osnovni šoli, Uradni list, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11,40/2012-ZUJF).
 • Učenec, ki namerno povzroči škodo v šoli ali šolskem okolišu, mora škodo poravnati (popravilo, plačilo).

Vzgojne postopke, ukrepe in kazni strokovni delavci izrekajo in izvajajo po strokovni presoji in na osnovi Zakona o osnovni šoli in Pravil šolskega reda Osnovne šole Deskle.

ORGANIZIRANOST UČENCEV

ODDELČNA SKUPNOST 

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skup­nosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo tudi predstavniki oddelčnih skupnosti. Pred imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov na šoli je 9, po en predstavnik posameznega oddelka. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o odsotnosti učenca in jih pozove, da jo pojasnijo.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok, če njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje.

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih šole.

Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti.

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa.

Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. Za občasne neopravičene izostanke nad 12 ur oziroma strnjene neopravičene izostanke nad 18 ur lahko učenec prejme vzgojni ukrep.

Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti starše.

V izjemnih primerih in po preučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

ZDRAVSTVENE STORITVE

Za izvajanje zdravstvenega varstva učencev je zadolžen šolski dispanzer v Novi Gorici. Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3., 6. razredu, medtem ko se v 8.  razredu izvaja zgolj sistematski pregled. V 9. razredu se spremlja podatke, ki se uporabljajo pri poklicni usmeritvi.

ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE

Sistematski pregledi se izvajajo za učence 1., 2., 4., 6., 7. in 8. razreda.

Celo leto poteka akcija ZA ČISTE ZOBE, in sicer za vse razrede od 1. do 9. Najboljši razred je ob koncu šolskega leta tudi nagrajen.

Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob.

Pravila šolskega reda Osnovne šole Deskle pričnejo veljati 1. 9. 2015.

predsednik sveta zavoda                                                                                                          v. d. ravnatelja

Mirjam Košuta                                                                                                                mag. Ana Košuta Skok

Deskle, 22. 6. 2015

Spremembe pravil šolskega reda so bile obravnavane na sestanku učiteljskega zbora (7. 5. 2015, 14. 5. 2015, 28. 5. 2015 in 4. 6. 2015), sestanku strokovnih delavcev (14. 5. 2015) in sprejete na sestanku učiteljskega zbora 4. 6. 2015.

Spremembe pravil šolskega reda so bile obravnavane na posameznih razrednih urah (18. 5. 2015–22. 5. 2015) ter obravnavane in sprejete na sestanku šolske skupnosti 22. 5. 2015.

Spremembe pravil šolskega reda so bile obravnavane in sprejete na sestanku sveta staršev 8. 6. 2015.

Spremembe pravil šolskega reda so bile obravnavane in sprejete na seji sveta zavoda 22. 6. 2015.

(Skupno število obiskov: 35 , današnji obisk: 1)